FLASH staat voor Fit Lifestyle At School and at Home

FLASH is een project op vier vmbo-scholen in de regio Zwolle. Samen met deze scholen werken Landstede Groep, GGD IJsselland, Vrije Universiteit Amsterdam en Windesheim Hogeschool aan het creëren van een gezonde schoolcommunity. Dit doen we voor een gemeenschappelijk doel: een gezonde leefstijl voor vmbo-leerlingen, op school én in de thuisomgeving.

Nederlandse scholen zetten zich in om overgewicht terug te dringen met de Gezonde School-aanpak. Iedere school kan dit anders invullen, omdat geen school hetzelfde is. Maar dit maakt het ook lastig: hoe zorg je voor voldoende en blijvende aandacht voor een gezonde leefstijl? Het onderzoek ‘Het Creëren van een Gezonde School Community’ ontwikkelt praktische handvatten op maat voor iedere school, om gezond eet- en beweeggedrag te stimuleren op basis van de ervaringen van FLASH.

Door leerlingen, docenten en anderen een centrale rol te geven in de ontwikkeling van dit project, dat steunt op wetenschappelijk bewezen interventieprogramma’s, kunnen we een project op maat maken. Zo kan  een gezond eet- en beweeggedrag langdurig worden bevorderd.

Meer informatie

Start van het project

Dit project is in 2016 van start gegaan. In het schooljaar 2016/2017 is in kaart gebracht wat de kansen en mogelijkheden van de leerlingen zelf zijn. Zo kunnen er in het schooljaar 2017/2018 passende veranderingen worden doorgevoerd, die aansluiten bij wat zíj nodig vinden. Ook wordt er verder gebouwd aan een bredere schoolcommunity, waar ouders en schoolpersoneel een belangrijke rol in spelen. Deze aanpak zorgt voor een gevoel van eigenaarschap en zo zorgen we ervoor dat het bevorderen van gezond eet- en beweeggedrag langdurig verweven wordt in het DNA van de school.

Subsidiegever

Doel

Steeds vaker besteden Nederlandse scholen aandacht aan gezond eet- en beweeggedrag m.b.v. de Gezonde School Aanpak. Echter, schoolprogramma’s beklijven moeizaam, waardoor effecten op lange termijn beperkt lijken. Te vaak is schoolgezondheidsbevordering afhankelijk van één enthousiaste leraar, voelt de school onvoldoende eigenaarschap, en zijn ouders niet betrokken. Met het creëren van een gezonde school community wordt de Gezonde School Aanpak op een praktische, duurzame wijze vormgegeven, uitgaande van de ‘eigen kracht’ in de school. Het doel is om de motivatie, capaciteiten en mogelijkheden van leerlingen, schoolpersoneel en ouders te versterken, zodat zij samenwerken aan het creëren van een Gezonde School. Gezonde keuzes in eet- en beweeggedrag op school én thuis kunnen zo op lange termijn gestimuleerd worden.

Project FLASH in fases

Iedere projectschool heeft een gezonde schoolcoördinator (een docent binnen de school), die wordt gecoacht door een expert in onderwijs van Landstede Groep en een expert in gezondheidsbevordering van GGD IJsselland. Het project kent drie fasen:

  1. Behoeftes van de schoolcommunity in kaart brengen door inzicht krijgen in ervaringen, motivatie, mogelijkheden, gedrag en dilemma’s van leerlingen, docenten, ouders en andere stakeholders met (bevorderen van) gezond eet- en beweeggedrag op school en thuis. Dit wordt o.a. gedaan door vragenlijst onderzoek, photovoice, focusgroepen en interviews.
  2. In co-creatie ontwikkelen van een schoolcommunity-based integrale aanpak, uitgaande van de vier pijlers van de Gezonde School. Hiervoor worden o.a. technieken uit capacity building, social marketing, nudging en (peer)educatie ingezet om leerlingen, ouders en schoolpersoneel actief te betrekken. De scholen zelf zijn daarbij in the lead. De vier interventiescholen hebben een coördinator, die wordt gecoacht door experts op het gebied van onderwijs of gezondheidsbevordering.
  3. Voortzetten van de opgezette gezonde schoolcommunity door het project te verankeren in het DNA van de school door middel van samenwerkingen met blijvende partners en het opzetten van beleid. Tijdelijke ondersteuning binnen het project wordt afgebouwd, zodat de schoolcommunity zelf in staat is het project voort te zetten.

Het onderzoek

Het proces en de effectiviteit van FLASH worden in kaart gebracht d.m.v. het onderzoek ‘creëren van een gezonde school community’. Het onderzoek heeft vier interventie- en vier controlescholen. De proces evaluatie is de primaire uitkomstmaat in dit onderzoek

  1. Proces evaluatie is een continue proces dat gelijk loopt met het project in de interventiescholen. Zo kunnen lessen die we leren meteen terugbrengen in de praktijk. Binnen de procesevaluatie meten we getrouwheid aan de community-aanpak, toegediende en afgeleverde ‘dosis’ (zowel de blootstelling als ervaringen), bereik, werving, context en randvoorwaarden. Dit wordt gedaan door middel van een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methodes. Het proces wordt met name in interventiescholen in kaart gebracht, maar controlescholen worden ook twee keer per jaar geïnterviewd op hun zelfstandige acties rondom de Gezonde School.
  2. In de effectevaluatie worden in zowel interventie- als controlescholen, vragenlijsten en lichamelijke metingen uitgevoerd. De vragenlijst gaat over eet- en beweeggedrag van vmbo-leerlingen en welke factoren daar een rol in spelen. Daarnaast wordt lengte, gewicht en middelomtrek gemeten door een onderzoeker of jeugdverpleegkundige van de GGD. Leerlingen worden gevolgd over hun school carrière: in 2016, 2017 en 2018 starten we elk jaar een nieuw cohort in de 2e Deze leerlingen worden jaarlijks gemeten tot dat ze van school af gaan of tot het einde van het onderzoek in maart 2020.
Menu